Vui lòng bật Javascript

17/10/2019

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn Hóa Doanh Nghiệp là tất cả các thành tố mà Phúc Điền Hậu Giang thực hiện trong quá trình kinh doanh - là yếu tố cốt lõi cần thiết và là niềm tin lâu dài của Phúc Điền Hậu Giang trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Văn Hóa Doanh Nghiệp của Phúc Điền Hậu Giang hướng tới hệ thống giá trị cốt lõi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi người làm việc, là hạt nhân liên kết mọi người trong doanh nghiệp lại với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác của doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội nói chung.

Văn hóa doanh nghiệp dựa trên mô hình 7S với 3 yếu tố cứng và 4 yếu tố mềm ( Richard T. Pascal and Anthony Athos – American )

Chiến lược kinh doanh ( Strategy )
• Coi trọng sáng tạo trên cơ sở bảo đảm chiến lược kinh doanh
• Dành thị phần
• Nhấn mạnh chất lượng và giá cả
Cơ cấu tổ chức ( Structure )
• Các bộ phận tự chủ trong công việc, chuyên sâu mặt hàng kinh doanh, phát huy sở trường
• Thúc đẩy các bộ phận hướng về khách hàng, đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của họ
• Linh hoạt và cơ động
Chế độ ( System )
• Kiểm soát tài chính hữu hiệu
• Vận dụng chế độ kế hoạch của công ty Phillip ( Hà Lan ): qui củ, rõ ràng, khoa học, dễ thực hiện
Cán bộ ( Staff )
• Sát hạch và quản lí tập trung nghiêm ngặt
• Coi trọng ý kiến cấp cơ sở, chú trọng bồi dưỡng và đề bạt mọi nhân viên
• Duy trì đa thành phần: công trình sư, nhà kinh doanh, thạc sĩ quản lí công thương
Phong cách ( Style )
• Tạo người kế nghiệp
• Đi sát cơ sở, hiểu sát thực tế
• Xử lí các mâu thuẫn nảy sinh với tinh thần cầu thị
Chuẩn mực về giá trị tinh thần ( Shooting mark )
• Phục vụ đất nước thông qua sản xuất kinh doanh
• Công bằng và hợp lí
• Hòa thuận và hợp tác
• Tốt và hơn thế nữa
• Khiêm tốn lễ độ
• Điều chỉnh và tiếp thu
• Cám ơn
Tài năng ( Skill )
• Hình thành trong tổ chức
• Gắn với chiến lược đào tạo phổ cập
• Công nghệ – nhân văn